Cestovné poistenie do zahraničia

Poistenie do zahraničia je výhodnou službou najmä pre cestovateľov, ale aj pre takých, ktorí si len niekam sem tam vycestujú a nechcú nechať nič na náhodu. Hoci ide o jednoduchý poistný produkt, cesta a poistenie do zahraničia môžu priniesť množstvo otázok. Preto sme pre vás zhrnuli najčastejšie otázky spojené s cestovným poistením.

Ako zistíte, či máte cestovné poistenie zaplatené?

Platbu za cestovné poistenie do zahraničia a tým pádom aj platnosť si overíte jednoducho a pomerne rýchlo. Stačí kontaktovať – telefonicky alebo emailom – poisťovňu, kde ste si poistenie do zahraničia uzatvárali alebo makléra (sprostredkovateľa poistenia). Tí vám na základe čísla poistnej zmluvy, rodného čísla alebo iného údaja overia, či máte uhradené poistné a či je vaše cestovné poistenie platné.

Ako využijem poistenie do zahraničia pri nehode v zahraničí?

Ak príde v zahraničí k dopravnej nehode, pri ktorej budete zranený, práve ošetrenie, hospitalizáciu, lieky a iné budú hradené z vášho cestovného poistenia v rámci poistenia liečebných nákladov. V prípade úrazu využijete aj úrazové pripoistenie. Ak však nehodu spôsobíte vy inému účastníkovi, náhrada škody bude plynúť z vášho PZP, v prípade, že jeho územná platnosť zahŕňa aj danú krajinu, kde nehoda vznikla. Ak príde k poškodeniu majetku inej osoby, v niektorých prípadoch je možné využiť aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré ste si však predtým museli pre svoje cestovné poistenie do zahraničia pripoistiť.

Čo robiť, ak spôsobím v zahraničí nehodu poisteným vozidlom?

V prípade, že sa vám v zahraničí stala dopravná nehoda, platí niekoľko zásad.
Zákonné poistenie auta poskytuje aj poistenie do zahraničia v rámci územnej platnosti, ktorú ste si pri uzatváraní zvolili.  Z PZP tak bude nahradená škoda tretej osobe. V rámci uzatvoreného havarijného poistenia je možné uplatniť si náhradu škodu aj na vlastnom vozidle.

Na čo však nesmiete zabudnúť?

V prípade ohrozenia života je nutné čo najrýchlejšie poskytnúť prvú pomoc a privolať záchrannú službu
Políciu nie je nutné volať v každom prípade, v zahraničí však platí, že je lepšie ju zavolať, rovnako, ako aj kontaktovať asistenčnú službu vašej poisťovne. Pre pravidelných cestovateľov sa oplatí uzatvoriť poistenie do zahraničia s vyšším krytím a rozšírenou asistenčnou službou. Hodiť sa vám môže aj pripoistenie právnej ochrany.
Polícia je nutná ak:

  • Je niekto zranený
  • Je väčšia škoda na majetku
  • Je podozrenie na požitie alkoholu niektorého z účastníkov nehody

Polícia je rovnako nutná aj v prípade, ak ste sa s účastníkom nehody nedohodli na priebehu a uznaní viny.

Zdokumentovanie a zdokladovanie

Pre zistenie potrebných údajov sa predkladajú Zelené karty, ktorú však v žiadnom prípade neodovzdávajte, vždy trvajte na kópii
Musíte vypísať tlačivo Záznam o dopravnej nehode so všetkými potrebnými údajmi, priebehom nehody, určením vinníka a prípadne aj s grafickým zaznačením nehody. Ak niečomu nerozumiete alebo s niečím nesúhlasíte, zapíšte to do tlačiva v slovenskom jazyku. Tlačivo musia nakoniec podpísať všetci účastníci a tak vyjadria súhlas s obsahom.
Zdokumentujte miesto nehody, ak je to možné, vhodné sú aj detailné zábery poškodených častí.

Poškodený vs. vinník

Poškodený by si mal zistiť poisťovňu, v ktorej má vinník uzatvorené poistenie, prípadne poistenie do zahraničia. Ak sa mu to nepodarí dohovorom alebo na základe Správy o nehode, má možnosť zistiť si poisťovňu na základe evidenčného čísla ŠPZ a dátumu nehody cez národnú kanceláriu, prípade cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.
Vinník musí vyplniť aj Oznámenie škodovej udalosti poisteným, priložiť kópiu Záznamu o nehode a doručiť do najbližšej agentúry poisťovne.
Ak je vinníkom zahraničný účastník, máte možnosť náhrady škody priamo v zahraničnej poisťovni alebo prostredníctvom likvidačného zástupcu. Kontakty na likvidačných zástupcov nájdete na SKP v sekcii Informačné stredisko.

Ako vám pomôže poistenie do zahraničia pri strate batožiny?

Základné cestovné poistenie do zahraničia vašu batožinu nechráni. Ak však chcete zabrániť možnej škode, rozšírte si vaše poistenie do zahraničia o poistenie batožiny a vecí osobnej potreby.
Kryje prípady:

  • Poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata poistených vecí
  • Poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata cestovných dokladov
  • Oneskorenie dodania batožiny leteckou spoločnosťou

Pri poistení batožiny je však dôležitá aj poistná suma, preto si musíte zvážiť hodnotu prepravovanej batožiny a podľa nej ju aj poistiť.

Ak uzatvárate cestovné poistenie do zahraničia, od poisťovne dostanete aj informačnú brožúru, ktorá obsahuje Asistenčnú kartu aj s kontaktom na Infolinku. Túto kartu je najlepšie nosiť so sebou.

Ak sa vám potom v zahraničí stane poistná udalosť, stačí kontaktovať uvedenú Infolinku, kde vám pracovníci poradia o ďalšom postupe. Majte na pamäti, že poistnú udalosť je potrebné nahlásiť čo najskôr!