Poistenie, cestovné poistenie a ich začiatky

Azda nikto sa v dnešnej dobe už nečuduje, ak mu známy oznámi, že ide cez leto do neďalekého Chorvátska, či letí do exotického Thajska. Cestovanie sa stalo už akousi samozrejmosťou. Rozdiel je len v dôvode cesty, či ide o pracovnú povinnosť, alebo vytúžený oddych. Vždy je však dobré myslieť dopredu a radšej zamedziť tomu, aby vám aj malá nepríjemnosť pokazila celý pobyt. Skutočnosť, že existuje cestovné poistenie, ktoré do istej miery vie obmedziť alebo pomôcť v prípade núdze, nie je však ničím novým. Aj keď sú v súčasnosti určite ďaleko väčšie a širšie možnosti, ako také existovalo poistenie a cestovné poistenie už dávno predtým.

Aké bolo prvé poistenie?

Hoci ešte nebolo známe ako poistenie, jeho začiatky môžeme nájsť už v staroveku. Strach z rôznych vecí už v tom čase u človeka vyvinul potrebu zaistiť sa pre prípad núdze a náhodných nepriaznivých udalostí. A tak začali vznikať rôzne sociálne zariadenia ako predchodcovia životných a majetkových poisťovní. Toto odvetvie tak má viac ako štyri tisíc rokov. Prvé zmienky o samotnom poistení pochádzajú zo starého Egypta, ktoré boli v tej dobe v podobe uzatvárania dohôd o krytí nákladov na pohreb člena rodiny z príspevkov, ktoré sa pravidelne vyberali.

V dobe Babylonskej ríše už išlo o uzatváranie dohôd o vzájomnom krytí škôd, ktoré mohli nastať majiteľom karaván pri preprave ich tovaru. Ďalej je známe sociálne poistenie v antickom Grécku v období vojny, ktoré sa uzatváralo na krytie poškodenia zdravia.

Rozvoj cestovania priniesol aj cestovné poistenie

S rozvojom cestovania, obchodu a priemyslu sa samozrejme rozvíjalo aj cestovné poistenie, ešte však nie v takej podobe, ako je dnes. Koncom 10. storočia vďaka stredomorskému námornému obchodu vzniklo aj námorné poistenie, ktoré slúžilo na ochranu lodí, hlavne pri nebezpečných prepravách a hrozbách pirátstva či vojny. Ak si toto poistenie premietneme na dnešné časy, môžeme povedať, že ide o cestovné poistenie, alebo aspoň jeho formu.

Aj cechy podporili poisťovníctvo

Poisťovníctvo už v rozšírenejšej forme združovania ľudí vznikalo postupne s rozvojom profesijných skupín a cechov. Cechy si vytvárali isté fondy na podporu svojich členov hlavne v prípade choroby a v prípade pohrebu, čo sa stále viac a viac približovalo a vytváralo podmienky pre poisťovníctvo.

Prvá poistná zmluva bola námorná poistka

Ako dôkaz sa zachovala asi najstaršia poistná zmluva, ktorou je námorná poistka z roku 1385 vydaná notárom v Pise. Z tejto skutočnosti vyplýva fakt, že prvé doklady o poisťovaní sa objavili už v 14. storočí. S rozvojom poistenia samozrejme súviseli aj rôzne podmienky a výnimky, ktoré začali vznikať a postupne sa tak poisťovatelia spájali a vytvárali väčšie celky, hlavne pri poisťovaní nebezpečných rizík. Postupne sa začalo rozvíjať nielen cestovné poistenie, ale aj dôchodkové poistenie.

Pôvodný systém poistenia sa používa dodnes!

Za najväčší poisťovací systém sa považuje systém Lloyds z roku 1687. Išlo o najväčšie informačné centrum o pohybe ľudí, tovaru, o haváriách, nehodách a ich poisťovaní. Tento systém sa postupne menil a vznikali rôzne poisťovacie spoločnosti. Jednou z nich bola napríklad v roku 1699 prvá komerčná životná poisťovňa, ktorá vznikla na ochranu vdov a sirôt, a tým vyplácala príslušné poistné. Revolúciou v tomto druhu poistenia bolo 18. storočie, kedy bola sledovaná po prvýkrát úmrtnosť a zavádzaná do tabuliek anglickým vedcom Edmondom Haileyom. Prvé prémiové sadzby životného poistenia v tabuľkách poznáme z roku 1756. Tento systém sa v životnom poistení využíva dodnes. Postupne vznikali rôzne rozdelenia a členenia hlavne rizík poistenia, ktoré si vyžadoval trh.

Cestovné poistenie v súčasnosti!

A týmto spôsobom sa poistenie, aj cestovné poistenie dostalo na takú úroveň, akú poznáme v súčasnosti. Všetko okolo neho je však jednoduchšie, prehľadnejšie a hlavne rýchlejšie. Vďaka modernej technike si môžeme cestovné poistenie uzatvoriť aj z pohodlia svojho domova a dokonca aj v samotný deň odchodu. Niektoré poisťovne, ktoré cestovné poistenie ponúkajú, práve touto službou lákajú klientov. Porovnávacia kalkulačka na portáli Netfinancie.sk vám navyše všetky ponuky na cestovné poistenie od poisťovní porovná a zoradí do prehľadu. Stačí si len vybrať a rozhodnúť sa pre to správne cestovné poistenie. Jednoducho a bez veľkej námahy si uzatvoríte cestovné poistenie, ktoré práve potrebujete a zabezpečíte sa tak pre prípad núdze.