Cestovné poistenie a výluky

V rámci každého poistenia sú definované aj výluky, teda konkrétne situácie alebo okolnosti, za ktorých vám poisťovňa môže poistné plnenie buď znížiť, alebo odmietnuť preplatiť. Aké sú výluky v rámci cestovného poistenia?

Alkohol a omamné látky

Ak sa počas vášho pobytu zraníte, alebo spôsobíte škodu inej osobe a budete v tom čase pod vplyvom alkoholu, s poistným plnením sa môžete rozlúčiť, To isté platí aj pre užitie omamných látok.

Úmyselné ublíženie na zdraví

Medzi výluky z poistenia zodpovednosti, ktoré môžete mať uzatvorené v rámci cestovného poistenia nepatria situácie, keď niekomu úmyselne ublížite alebo poškodíte jeho majetok.

Domáce zvieratá

Cestovné poistenie s vhodným pripoistením môže kryť vašu zodpovednosť za spôsobenú škodu alebo zdravotnú ujmu. Nevzťahuje sa však na škody, ktoré spôsobí váš domáci miláčik.

Povinné očkovanie

Pri ceste do exotických destinácii sa môžete stretnúť s odporúčaním alebo povinnosťou absolvovať očkovanie. Ak dané očkovanie neabsolvujete a v dôsledku toho sa u vás objavia zdravotné komplikácie, poisťovňa vám nevyplatí poistné plnenie.

Rizikové a adrenalínové športy

Základný balík cestovného poistenia zahŕňa aj riziko úrazu pri vykonávaní rekreačných druhov športov. Ak plánujete počas vášho pobytu v zahraničí vykonávať adrenalínové alebo iné nebezpečné druhy športy, je potrebné si ich dopoistiť.

Požičané a prenajaté veci

Poistenie zodpovednosti za škodu sa tiež nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie prenajatých vecí, napríklad na požičaný bicykel či korčule. Rovnako sa nevzťahuje na škody spôsobené požičaným motorovým vozidlom.

Výluk v rámci cestovného poistenia môže byť oveľa viac, pretože každá poisťovňa si ich nastavuje podľa seba. Pred uzatvorením zmluvy si preto dôsledne prečítajte poistné podmienky a oboznámte sa s rozsahom výluk.