Ako postupovať, pri strate dokladov, krádeži alebo poškodení batožiny?

Zmiznutie osobných veci počas dovolenky či pracovnej cesty v zahraničí nepoteší nikoho z nás. Avšak každá nepríjemná udalosť má svoje riešenie, preto sme pre vás spracovali prehľadný postup, ako riešiť stratu batožiny, dokladov či iných osobných veci.

1.     Vzniknutú situáciu bezodkladne nahláste

Ak stratíte alebo vám niekto ukradne batožinu, doklady, hotovosť alebo platobné karty, situáciu okamžite nahláste na miestnej polícii, kde s vami spíšu protokol o hlásení krádeže alebo straty. Ak prišlo k strate alebo ku krádeži počas cesty, upovedomte o tejto situácii prepravcu, s ktorým ste cestovali. V prípade, že k strate alebo krádeži vašich osobných vecí prišlo v hoteli, alebo inom ubytovacom zariadení, informujte aj prevádzkovateľa tohto zariadenia. Nezabudnite prevádzkovateľa požiadať o vystavenie potvrdenia o vzniku škody spolu so zoznamom zmiznutých dokladov alebo batožiny. Všetky dokumenty potvrdzujúce zmiznutie vašich vecí si riadne uschovajte.

2.     Informujte vašu banku, operátora a ostatné inštitúcie

O zmiznutí dôležitých osobných dokladov musí byť bezodkladne upovedomená zodpovedná inštitúcia. Stratu alebo krádež vašej platobnej karty bezodkladne nahláste vašej banke. O zmiznutí vášho mobilného telefónu musí byť upovedomený váš mobilný operátor a o strate, či odcudzení vášho zdravotného preukazu informujte vašu zdravotnú poisťovňu.

3.     Uplatnite si nárok za vzniknutú škodu

Ak si nárok na náhradu škody uplatňujete u prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, žiadosť o náhradu škody musíte podať písomne a vždy si vypýtajte potvrdenie jej prevzatia. Pri leteckej spoločnosti máte nárok na odškodné, jeho výška však závisí od niekoľkých faktorov. Letecká spoločnosť bude zohľadňovať napríklad cestovnú triedu, či máte v cieľovej destinácii trvalý pobyt a pod.

4.     Žiadajte vydanie náhradných dokladov

Žiadosť o vydanie náhradných dokladov môžete podať na slovenskom zastupiteľskom úrade alebo generálnom konzuláte SR. Ak sa tieto inštitúcie v danej krajine nenachádzajú, môžete žiadosť podať na ktoromkoľvek zastupiteľskom úrade členskej krajiny EÚ.

K vyplnenej žiadosť priložte:

  • Potvrdenie od polície
  • Dve farebné fotografie v pasovom formáte
  • Doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list, alebo kópia strateného dokladu)

UPOZORNENIE: Ak stratený doklad nájdete aj po tom, ako ste jeho stratu nahlásili, nemôžete ho používať. Po nahlásení straty je váš doklad evidovaný ako stratený a na hraniciach by mohlo vzniknúť podozrenie, že cestujte s falošným alebo kradnutým dokladom.

5.     Požiadajte o vydanie nových dokladov

Doklad, ktorý vám zahraničí vydá príslušný úrad má obmedzenú časovú aj územnú platnosť. Má vám poslúžiť len pre váš návrat na Slovensko. Po návrate do krajiny sa preto bezodkladne obráťte na príslušnú inštitúciu, ktorá vám vystaví nový doklad. Ak vám bol vystavovaný nový občiansky preukaz, jeho zmenu musíte nahlásiť všetkým inštitúciám, kde ste evidovaný.

6.     Stratu dokladov či batožiny nahláste poisťovni

Vzniknutú poistnú udalosť nahláste poisťovni najneskôr do 15 dní od vášho návratu na Slovensko. Nahlásenie je potrebné vykonať písomne a taktiež nezabudnite doložiť všetky potrebné dokumenty a potvrdenia.

Cestovné poistenie vás môže chrániť v prípade rôznych nepríjemností. Je len na vás, aký rozsah si pri uzatváraní poistenia zvolíte. Stačí, ak využijete porovnanie cien cestovného poistenia a ponuku, ktorá vám bude vyhovovať si nájdete aj vy. Na cestách vás tak žiadna nepríjemnosť nezaskočí. Chrbát vám predsa bude kryť vaše poistenie!